Od historie k současnosti

Hasičský sbor Brankovice

„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k oslavě“

Tak zní heslo hasičského sboru Brankovice, jehož založení se datuje od 10. února 1895.

Rozsáhlé požáry se staly podnětem pro vznik hasičského sboru nejen v Brankovicích, ale také ve vedlejších vesnicích – Nemochovice, Nesovice.

Již v roce 1869, tedy 26 let před založením hasičského sboru, zakoupil obecní úřad čtyřkolovou stříkačku, do které se musela voda nalévat putnami. Stříkačka nebylo moc spolehlivá a pohotová, a ani nahodilá obsluha nebyla při požáru zárukou včasné ochrany. Po velkých požárech v letech 1888 a 1894 se sešlo 22 místních občanu a založili Sdružení dobrovolných hasičů. O založení se u nás v roce 1895 zasloužil především pan Josef Kežlínek a nadučitel pan Jan Procházka. Díky podpoře obecní rady obdrželi hasební zařízení a skladiště k užívání. Občané vesnice se usnesly věnovat sboru každoročně 70 zlatých z obecní honitby.

Mezi zakládajícími členy sboru byli rolníci - Metoděj Bodeček, František, Hladký, František Máčel, Jakub Kežlínek, Martin Navrátil, Jan Válek, Josef Hradil, František Houšť, František Kežlínek, Antonín Kežlínek, František Šmak, Jan Vašina, David Herman, Martin Korka, dále mlynář František Pěnica, strojník Alois Ronzany, pokrývač Marek Havel, krejčí Oldřich Koutný, řezník Václav Veselý a učitel Jan Lukáš.

Předsedou byl zvolen Jan Procházka, místopředsedou František Hladký, náčelníkem Jan Lukáš, zástupcem Josef Kežlínek, strojníkem Alois Ronzany, František Houšť a Václav Veselý.

Výbor se skládal ze 7 členů. Za přispění obce a občanů byla doplněna hasící technika na 2 stříkačky, jeden dvoják na 200m hadic, 3 díly savic, žebře, háky a další výzbroj pro sbor. V roce 1895 byla zakoupena za 1617 zlatých nová čtyřkolová pérová stříkačka.

Historie Hasičského sboru Brankovice v etapách:

 • I. Období 1895-1918 Rakousko-uhersko – založení sboru, jeho budování a formování, postupné vybavování technikou
 • II. Období II.světové války – sbor měl 25 členu činných a 7 čestných. Začaly probíhat výcvikové kurzy. Okrskovým velitelem se stal František Kežlínek (1920-1936). V roce 1927 byla zakoupena motorová stříkačka.
 • III. Období po II.světové válce – etapa rozvoje pokračuje a s ní i vybavování sboru. Jako dopravní vozidlo jednotky bylo zakoupeno vozidlo Ford, které v dílně bratra J. Bilčíka upravili na vozidlo sloužící hasičskému sboru. Později byla pořízena Tatra 805 a přenosná motorová stříkačka. V roce 1964 byla dostavěna požární zbrojnice, čímž byla zajištěna materiální základna sboru a uskladnění požární techniky. Zbrojnice byla postupně dobudovávána a vybavována. Na budově obecního úřadu byla zabudována siréna.

V roce 1957 se Brankovští hasiči aktivně účastnili likvidace velkého požáru UP Bučovice a dále v roce 1967 dalšího velkého požáru Středopily v Bučovicích. V šedesátých letech aktivně zasahovali při požárech v areálu místního JZD a mnoha dalších.

V roce 1966 probíhalo v celé republice vojskové cvičení pod názvem Vltava – i zde naši hasiči sehráli důležitou roli. Cílem bylo prověření součinnosti ze složkami ochrany obyvatel, civilní obrany a hasičů. Následovalo i procvičování napadení otravnými látkami a záchrana zasažených osob. Po ukončení a vyhodnocení byla účastníkům udělena z vyšších centrálních orgánů vyznamenání a čestné uznání.

Období roku 1970 - bylo obdobím postupné obměny starší generace za mladší. Toto období lze charakterizovat prací dlouholetého předsedy bratra Josefa Chudoby, který zesnul 5. 8. 1972 při výjezdu k požáru v ZD Nemotice. Starostou se stal pan Jan Machálek, zástupcem byl pan Josef Tylšar a hospodářem pan Josef Tynkl. Velitelem sboru byl František Pěnica, strojníkem Jiří Verner, preventivou František Husovský, pokladníkem Vlastimil Houšť, řidičem Jan Herman, členem výboru Antonín Navrátil, Miroslav Tylšar, kontrolní komise – Leopold Brabec, Jan Štěrba, Vlastimil Houšť.

V 70 a 80 letech se zakládají družstva mladých hasičů, jejich vedoucím se stává pan Leopold Brabec. Vychoval několik generací svých následovníků, z nichž mnoho z nich je doposud členy hasičského sboru. V tomto období proběhla i obměna výstroje a výzbroje. Tatru 805 nahradilo vozidlo značky Avia.

Členové hasičského sboru se nestarali „pouze“ o hašení požárů, ale aktivně se podíleli na budování a život v obci. Společně s Mysliveckým sdružením a Svazarmem vybudovali areál střelnice s výletištem. Účastnili se také budování přístavby 4. třídy Základní školy Brankovice, nové prostorné tělocvičny, plavecké učebny a obchodního střediska Jednota a podíleli se na stavbě motorestu Litavan a přilehlého kulturního domu.

Mezi další akce v obci patří stavění máje, pořádání ostatků, spolupořádání běžeckého závodu po stopách partyzánského oddílu Olga, uctívání památky položením věnce u pomníku padlých hrdinů za druhé světové války. Spolupořádají se lampionové průvody, a další kulturní a společenské akce. V 80.letech se pokladníkem HS stal Josef Tynkl, jednatelem Antonín Navrátil, velitelem Jan Tylšar, vedoucím mládeže Miroslav Tylšar.

Konec 80 a začátek 90 let – opustilo několik významných členů naše řady…Vzpomeňme pana Josefa Holáska, Antonína Navrátila, Josefa Němce, Antonína Pěnicu, Františka Husovského.

V roce 1990 obdržela naše jednotka požární auto CAS-25 k účinnějším a pohotovějším zásahům, jako náhradu za nefunkční starou cisternu.

V roce 1992 a 1993 se s námi navždy rozloučil pan Pavel Slovák, František Hladký, Antonín Tobek a Josef Křen. V následujícím roce tj. 1994 odešel i pan Josef Hradil st.

V roce 1995 Hasičský sbor Brankovice oslavil své sté narozeniny od počátku založení. Této oslavy se zúčastnil i jediný žijící člen z památné fotografie z roku 1926 pan Stanislav Chaloupka.

Stav členské základny v tomto roce činil 34 členů. Léta 1996 a 1998 byly roky plynofikace naší obce a místní sbor zajišťoval kontroly komínů a nových kotlů a zařízení v celé obci.

V roce 1998 nás navždy opustil pan Stanislav Chaloupka, pan František Žák a Josef Chalabala.

V 80. a 90. letech bylo nespočet zásahů a cvičení. Do okolních vesnic se dopravovala voda a zásobení. V roce 2000 se starostou sboru stal pan Josef Tylšar. Velitelem pan Jan Tylšar, strojníci – Vladislav Havránek ml., Pavel Tylšar, členy revizní komise – Miroslav Tylšar, Jan Štěrba, Miroslav Brabec, pokladník Josef Tynkl, jednatel – Petr Dulanský.

Nové století a rok 2001… v tomto roce probíhalo usilovné budování a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byla nově zbudována sociální část zbrojnice, nová šatna, plynové topení, vymalování prostorů zbrojnice.

V roce 2001 naše řady opustili pan Antonín Navrátil a pan Miloslav Trněný. O tři roky později tj. 2004 zesnul dlouholetý člen pan Jan Herman.

V roce 2003 se do našeho sboru přihlásila parta 16. nadšených dětí. Dnes už jsou to mladí a dospělí lidé, kteří k radosti nás starších u aktivní činnosti zůstali. Někteří z nich přebírají funkce od starších členů a tak zůstává naděje, že sbor bude činný i nadále…

Rok 2005 …18. března se během několika dopoledních hodin stala z líně tekoucí říčky Litavy dravá řeka. Především obyvatelé horní části ulice B.Němcové se snažili před pomalu stoupající vodou alespoň částečně uchránit svůj majetek. Trvalo do večerních hodin, než se tok uklidnil a voda se začala líným tempem vracet zpět do míst, kde bylo její původní koryto. Zatopeno bylo několik garáží, sklepů a dvorů. Řadu občanů tato živelná katastrofa nechala dokonce bez pitné vody, neboť jim zaplavila studny. Celý víkend pak dobrovolné, ale i profesionální sbory odstraňovaly následky a odčerpávaly zatopené prostory.

V tomto roce jsme oslavili 110. výročí svého vzniku.

Postupně nás opouštěli další členové sboru – pan František Husovský a pan Jan Machálek. Pan Machálek působil jako okrskový velitel a starosta hasičského sboru. Starostou sboru byl 28.let.

V letech 2008 nás navždy opustili – pan Vlastimil Houšť a Vítězslav Luža.

V roce 2007 bylo odpracováno 2351 brigádnických hodin na vydláždění prostranství a vjezdů před hasičskou zbrojnicí, dále úpravou garáže pro nové vozidlo. 10. Srpen byl dnem, kdy se náš sbor dočkal nového zásahového vozidla MAN 4x4, jež bylo vybaveno nejmodernější technikou, která se svou vybaveností rovnala profesionálním sborům. Díky nové technice jsme-li povoláváni i k zásahům do vzdálenějších míst.

V roce 2010 se starostou hasičského sboru stává pan David Pěnica, náměstkem starosty – Pavel Tylšar, velitelem Jan Tylšar ml., zástupcem pan Petr Fenyk, pokladníkem Jitka Lužová, okrskovým starostou pan Radovan Machálek. Členové výboru jsou pan Tomáš Přibilík a Jiří Posolda.

Za zmínku určitě stojí velká a vždy ochotná pomoc čestných členek sboru – paní Božena Tylšarová, Libuše Pěnicová a Marie Tynklová.

V roce 2011 nás paní Marie Tynklová opustila.

V roce 2011 se obnovila činnost dětských družstev. V roce 2012 bylo zakoupeno vozidlo Fiat Ducato – náhradou za starou nevyhovující Avii. Přibyla nám i nově zrepasovaná PS12, abychom mohli naše dětské družstvo aktivně zapojit do závodů a her Plamen.

Mezi další aktivity patří – dětské dny, vepřové hody, sběr železného šrotu a další akce.

Od roku 2013 se naše družstvo dětí pravidelně účastní soutěžní hry Plamen. Právě v tomto roce se začínají pořádat letní hasičské tábory. Obnovuje se také pořádání tradičních hasičských silvestrů.

V roce 2015 vzniká družstvo žen.

V současnosti má Hasičský sbor 59 členů. Z toho 11 žen, 34 mužů a 14 dětí.

Současným starostou je pan David Pěnica, místostarostou a starostou okrsku je Radovan Machálek, jednatelem Alena Holásková, pokladníkem Eva Přibilíková, vedoucím mládeže Michal Zabloudil, členové revizní komise jsou Jarmila Pěnicová, Josef Tylšar, Martin Soldán. Velitelem jednotky je Jan Tylšar ml., zástupcem velitele je Radim Luža a strojníci jsou Martin Soldán a David Luža.

Zásahová jednotka má v současnosti 17 členů.

Dne 19. září 2015 slaví Sbor dobrovolných hasičů Brankovice 120. výročí svého vzniku.

V rámci oslav tohoto výročí se uskutečnilo Uvedení nového hasičského praporu v život v kostele Sv. Mikuláše, přehlídka hasičských sborů okrsku s technikou. Připravena byla i výstava současné a historické techniky, fotogalerie, přehlídka hasičských přileb a vystavena byla také kronika hasičské župy Moravské v Kulturním domu Brankovice.

Brankovice 19. 9. 2015

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Spojovatelka: 517 369 713
 • Knihovna: 517 369 116
 • Pohostinství: 517 369 635

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí a středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
 • Mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

logo BrankoviceOtevírací doba knihovny

Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00