Provozní řád

Dne 14.2.2007 byl radou městyse Brankovice projednán a dne 16.2.2007 mezi městysem Brankovice a TJ Sokol Brankovice podepsán a schválen tento Provozní řád sportovního areálu Brankovice.

 

Provozní řád sportovního areálu Brankovice

platný od 1.3.2007

Provozní řád slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu sportovního areálu Brankovice (dále jen sportoviště). Musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky, nájemníky a zaměstnanci, kteří jsou povinni se s ním seznámit.


I. Vlastník a provozovatel

Vlastník sportoviště:

Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice

Správce sportoviště:

TJ SOKOL Brankovice, 683 33 Brankovice, IČO 47409932


II. Všeobecné údaje

Název sportoviště: Sportovní areál Brankovice

Umístění sportoviště: Brankovice

Sportoviště je určeno pro sporty: kopaná, atletika, tenis, tělesná a sportovní výchova ZŠ a MŠ Brankovice, rekreační tělesná výchova.


Otevírací doba:

leden – březen: uzavřen

duben – červen: 08.00 – 20.00 hodin

září: 08.00 – 20.00 hodin

říjen – listopad: 08.00 – 18:00 hodin

prosinec: uzavřen

Provoz sportoviště může být dle způsobilosti hřiště, klimatických a světelných podmínek upraven.


III. Obsazení sportoviště

Obsazení sportoviště je dáno:

1. rozvrhem tréninků fotbalových družstev TJ Sokol Brankovice (přípravky, žáci, dorost, týmy dospělých), v této době je areál přístupný i neregistrovaným zájemcům o sportování,

2. rozvrhem ZŠ a MŠ Brankovice tělesná a sportovní výchova, sportovní činnost ŠD, MŠ a zájmových kroužků,

3. sportovní den nebo jiné akce školy,

4. rozvrhem sportovních činností občanských sdružení, institucí, firem nebo občanů, kteří si prostory sportoviště objednají

5. rozvrhy těchto činností jsou přílohami tohoto provozního řádu.


IV. Objednávání sportoviště

1. V období od 1.února do 15. března předají TJ Sokol Brankovice a ZŠ a MŠ Brankovice rozvrhy své pravidelné činnosti.

2. V uvedeném období si mohou zajistit termíny pro pravidelnou činnost další organizace.

3. Jednorázové akce lze dohodnout kdykoliv v průběhu roku. Poplatky za využití sportoviště dle ceníku za používání sportoviště se platí u správce sportoviště.

Adresy pro předávání rozvrhů pravidelné činnosti a požadavků na jednorázové akce:

Pavel Láníček, Brankovice 215, tel.: 777 731 529, e-mail: lanicek@staeg.cz

Mgr. Jaroslav Hejný, Tasova 271, 683 33 Brankovice, tel.: 723 908 980, e-mail: zs.brankovice@iol.cz


V. Provozní podmínky

Sportoviště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je stanoven na základě objednávek a je uveřejněn na internetových stránkách www.obec-brankovice.cz v sekci „Sportovní areál Brankovice“. Časový rozvrh musí být dodržován. Provoz sportoviště v otevírací době je zajištěn pověřenou osobou organizace, která si sportoviště objednala.

Uživatelem sportoviště mohou být jednotlivci starší patnácti let nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. Jednotlivci mladší patnácti let mohou sportovat na sportovišti v doprovodu rodičů nebo osoby starší osmnácti let, skupiny mladší patnácti let pouze za doprovodu vedoucího skupiny staršího osmnácti let po dohodě se správcem.

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů, předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce sportoviště.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživateli.

Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 pracovní den před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné a kvalitní sportovní obuvi dle jednotlivých druhů provozovaných sportů a ve vhodném sportovním oblečení.

Je zakázáno:

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

- vstup v nevhodné a znečistěné obuvi

- manipulace s ostrými předměty

- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu

- vstup dětem do l5 let bez doprovodu osob starších 18 let

- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu

- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa

- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu včetně žvýkaček

- vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem drog a ostatních omamných látek

- kouření a používání otevřeného ohně

- vstup se psy a jinými zvířaty

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze sportující veřejnosti a žákům základní a mateřské školy, hrajícím osobám, rozhodčím a sportovním funkcionářům. Divákům je dovoleno sportovní utkání sledovat pouze na předepsaných místech dle pokynů pořadatelů.

Uživatel sportoviště je povinen se seznámit s pokyny pro obsluhu a používání mobiliáře sportovního hřiště. Mobiliář se zapůjčuje uživatelům hřiště na dobu určenou ke sportování veřejnosti a na dobu tréninku nebo sportovního utkání. Po ukončení činnosti musí být mobiliář předán správci.

Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.

Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený mobiliář, uklidit všechny odpadky do nádob na odpadky a sešlapané PET lahve dát do označené nádoby.

Uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek na sportovišti. Veškeré způsobené a zjištěné závady jsou uživatelé povinni hlásit správci.

Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech uživatelů do prostoru sportoviště.

Uživatel sportuje na sportovišti na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.

Uživatelé užívají prostory sportoviště na vlastní nebezpečí a pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.


IV. Závěrečná ustanovení

V případě porušení provozního řádu, bude uživatel vykázán bez nároku na vrácení finanční částky nebo mu bude zamezen vstup na sportoviště.

Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek provozního řádu.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze sportoviště vykázat.

Každý uživatel sportovního zařízení je povinen se seznámit s provozním řádem a tento dodržovat.

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR - 158

Záchranná služba - 155

Hasičský záchranný sbor - 150

Projednáno a schváleno radou Městyse Brankovice dne 14.2.2007

V Brankovicích dne 16.2.2007

Josef Hlaváč - starosta městyse Brankovice

Pavel Láníček - starosta TJ Sokol Brankovice

 

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Spojovatelka: 517 369 713
 • Knihovna: 517 369 116
 • Pohostinství: 517 369 635

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí a středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
 • Mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

logo BrankoviceOtevírací doba knihovny

Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00