Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vzhláška je uvedena bez příloh.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo Městyse Brankovice se na svém zasedání dne 28.12.2006 usnesením č. 1/06 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Městys Brankovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)1).

Čl. 2 - Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.

Čl. 3 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

1) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4 - Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
  2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč,
  3. za umístění stavebního zařízení 2 Kč,
  4. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1 Kč,
  5. za umístění skládek 2 Kč,
  6. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč,
  7. za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce 2 Kč,
  8. za umístění reklamního zařízení 1 Kč
 2. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

 

Čl. 5 - Splatnost poplatku

(1) Poplatek podle čl. 4 odst. 1 a odst. 2 je splatný před začátkem užívání.

Čl. 6 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 3/2001 o místních poplatcích ze dne 1.1.2002.

Čl. 7 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška městyse Brankovice nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

Radek Luža - místostarosta

Josef Hlaváč - starosta

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00