Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo městyse Brankovice se na svém zasedání dne 28.12.2006 usnesením č. 1/06 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Městys Brankovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 1)

Čl. 2 - Poplatník

Poplatek je povinen zaplatit poplatník, kterým je:

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 2)

Čl. 3 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku písemně nebo vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 4 - Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 430,- Kč a tvoří ji:

a) částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b) částka 180 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 3)

Čl. 5 - Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný buď jednorázově nejpozději do 31.3. v kalendářním roce, pro který je poplatek stanoven (dále jen „daný rok“) nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. daného roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6. daného roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6 - Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily,

b) fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu umístění v náhradní rodinné péči a tato skutečnost bude doložena,

c) fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu prokazatelného, dlouhodobého, soustavného pobytu v zahraničí nejméně po dobu minimálně šesti měsíců a toto doloží potvrzením, cizojazyčné doklady musí být opatřeny překladem do českého jazyka.

(2) Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

(3) Úleva se poskytuje:

a) druhý poplatník v domácnosti o 50,-Kč,

b) třetí poplatník v domácnosti o 100,-Kč,

d) čtvrtý a každý další poplatník o 150,-Kč.

 

Čl. 7 - Sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 4)

(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost dle čl. 2 této vyhlášky), může správce poplatku uložit pokutu. 5)

Čl. 8 - Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 9 - Účinnost

Tato vyhláška městyse Brankovice nabývá účinnosti z důvodu obecného zájmu dnem vyhlášení.

Radek Luža - místotarosta

Josef Hlaváč - starosta

1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 10b odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3) § 10b odst. 4) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4) § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5) § 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00