Rozvoj obce

(1887) Roku 1887 byla postavena kolem Brankovic dráha, která spojovala Brno s vlárským průsmykem, odkud pak dále vedly dráhy uherské

(1899) Roku 1899 nejvyšším rozhodnutím J.V. ze dne 2.února povýšeny Brankovice na městys; znění tohoto rozhodnutí: "... Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2.února 1899 vesnici Brankovice v politickém okresu vyškovském za městys povýšiti.

(1924) Okrašlovací společnost zakoupila petrolejové lampy na osvětlování obce a umístěny jsou na obou koncích Masarykovy ulice, na Náměstí svobody 4, na chodníku k nádraží jsou 2 lampy obecní.

(1925) Začátkem června mají Brankovice autobusové spojení se Zdounkami dvakráte denně a s Vyškovem dvakráte týdně - ve středu a v sobotu. Podnik je privátní.

(1926) V tomto roce vyřízena konečně příznivě žádost obecního zastupitelstva o telefonní stanici na zdejší obci. Žádost tato podaná byla již v r.1924. Hovorna zřízena na poštovním úřadě. I několik jednotlivců nechalo si zříditi telefonní spojení do domů.

(1928) Na místě bývalého chudobince, který zakoupila jednota Orla, postavena a dostavěna Orlovna s hostinskými a spolkovými místnostmi. K slavnostnímu otevření této budovy dostavil se sám starosta Orla čsl. ministr msg. Šrámek.

(1929) Počátkem tohoto roku došlo též konečné rozhodnutí od ministerstva, dle něhož kinolicence udělena jednotě Orla, ač jednota Sokol dříve o kinolicenci žádala a osvětovou činností v obci vynikala.

(1928) Zjara započato se stavěním a rozváděním elektrické sítě v obci, kterážto práce do konce července byla hotova a 8.srpna se poprvé v obci svítilo elektrickým světlem. Mnozí nedůvěřivý občané dosud vyčkávají se zařízením elektrického osvětlení v domácnosti snad z důvodů úsporných, až jak bude drahé toto svícení a pak až jak se osvědčí. Ti však, co již mají elektriku zavedenou, vochvalují si toto svícení, které při rozumné šetrnosti není o mnoho dražší než nedostatečné svícení petrolejem.

(1930) V tomto roce na podzim došlo konečně k uskutečnění dávné tužby občanů ve čtvrti Tasov, že byla vybudována řádná silnice z náměstí do Tasova a přes celý Tasov.

(1933) V tomto roce stalo se na kompetentních místech konečné rozhodnutí o směru státní dálkové silnice (magistrály) a to směrem od Nových Zámek přes Brankovice a kolem Střílek, a tedy né směrem přes Snovídky, Nemotice, Koryčany - o kterýžto směr houževnatě pracovaly Koryčany. tato dálková státní silnice povede z Prahy přes Brno, Slavkov, Bučovice, Luhačovice, Tren. Teplá a Sliač. Již letos se mělo započati se stavbou. Pro naši obec má tato silnice význam jednak komunikační a také ten, že by se prací na této stavbě zaměstnali naši nezaměstnaní.

(1937) V září bylo v Orlovně po prvé promítáno zvukové kinopředstavení.

(1947) Poněvadž obecní dům, v němž je v přízemí obecní hostinec a sál pro kulturní podniky a v poschodí kancelář MNV nevyhovoval, bylo přikročeno k jeho přestavbě. Dle plánů, které nakreslil Alfons Šípek z Brankovic, mají býti v přízemí na levé polovině hostinské místnosti a za nimi do dvora byt hostinského, v pravé polovině poradna pro matky a děti, předsálí a divadelní sál do dvora. V prvém poschodí kanceláře místního národního výboru, úřadovna pro poštu a byt přednosty poštovního úřadu. Do dvora pak tři cizinecké pokoje. V obecním dvoře upraven domek pro ošetřovatele obecních plemeníků.

(1948) Místní národní výbor rozhodl, aby byl v obci instalován místní rozhlas. Pokusné vysílání bylo v sobotu 11.prosince. Za znělku zvolen pochod z Prodané nevěsty.

(1950) Dnem 1.ledna 1950 převzaly matriční a sňatkovou agendu od farních úřadů MNV. Do brankovického matričního obvodu patří obce: Milníky, Kožušice, Nemochovice, Dobročkovice a Brankovice. První civilní sňatek na bučovském okrese byl u nás.

(1950) Poštovní úřad byl přemístěn do obecního domu.

(1953) Od 1.ledna zrušena funkce ponocného.

(1959) Dne 8.března 1959 byl u nás slavnostně otevřen nový kulturní dům. Do kulturního domu převedeno kino ze staré nevyhovující sokolovny.

(1964) V letošním roce byla dokončena a předána svému účelu budova požární zbrojnice.

(1965) V akci Z byla dokončena stavba zdravotního střediska, které bylo vměsíci září odevzdáno svému účelu. Dále byla nově zahájena ve dvorní části budovy MNV stavba úřadovny státní spořitelny, sklepů a garáží pro oddělení VB.

(1966) Dosavadní místnosti poštovního úřadu v I.poschodí budovy MNV byly upraveny na zasedací síň a pošta přemístěna do přízemí. Při ZDŠ dokončena výstavba svobodáren a na dvoře MŠ upraven sklad paliv a hraček.

(1968) Rada MNV požádala n.p.Pramen o výstabu nové prodejny na náměstí. Vedoucí soudruzi n.p.Potraviny Slavkov nám vyšli ochotně vstříc, a tak se započalo se stavbou nové panelové prodejny potravin Pramen na náměstí.

(1968) Počátkem tohoto roku byla dokončena přestavba našeho kina na širokoúhlé promítání a provoz byl zahájen dne 24.února.

(1973) Vystavena cukrárna s kavárnou, která byla odevzdána n.p.Pramen a dána koncem prosince 1973 do provozu.

(1978) V obci Brankovicích věnovali občané letos dokončení výstavby Nákup. střediska 3.986 hod., 798 hod. výstavbě střelnice.

(1978) Nákupní středisko bylo slavnostně otevřeno a předáno do provozu za účasti funkcionářů LSD Jednoty, OV KSČ a všech složek NF v sobotu dne 21.října.

(1978) V letošním roce byla dokončena kanalizace a asfaltové komunikace podél bytových jednotek za budovu ZDŠ a v ulici "Za kostelem".

(1979) V oblasti investičních prací byla dokončena stavba svazarmovské střelnice s úpravou okolního terénu a tanečního parketu. Střelnice bude sloužit výcviku branců a byla slavnostně odevzdána svému účelu v neděli 16.září.

(1983) Hned začátkem roku byla předána do užívání přístavba učeben a sociálních zařízení pro ZŠ.

(1983) Místní národní výbor zřídil drobnou provozovnu, která má zatím tyto profese: malíř a natěrač, dámská krejčová a autodoprava, jíž byl koupen nový automobil Š-706.

(1987) Stavbu kulturního zařízení a restauračních místností vypracoval Stavoprojekt Brno - ing.Zounek. Na stavbě dne 22.prosince 1987 se konalo kolaudační řízení a 28.prosince téhož roku byla restaurační část protokolárně předána RaJ ve Vyškově.

(1989) V ulici Zahradní byla zbudována nová komunikace včetně rozvodu elektrické energie.

(1989) Veškeré úsilí v letošním roce bylo zaměřeno na dokončení plavecké učebny včetně úpravy prostranství před základní školou. Slavnostní otevření seuskutečnilo 24.října za účasti občanů a zástupců vyšších orgánů.

(1993) V souvislosti s dokončením rozvodné sítě po obci byly vybudovány přípojky vody do budovy Obecního úřadu, zdravotního střediska, obecní kotelny, obou škol a na místní hřbitov.

(1996) V roce 1995 bylo plynofikováno 195 domácností. V budově obecního domu se zbudovala nová plynová kotelna s novým rozvodem ústředního vytápění včetně regulace. I v budově ZŠ a MŠ došlo k plynofikaci včetně zbudování nové plynové kotelny a regulací tepla do jednotlivých prostor areálu školy.

(2004) V tomto roce byla zahájena a ukončena výstavba nových kabin s tribunou na fotbalovém hřišti.

(18.-19.3.2005) Prudká obleva způsobila povodeň o síle stoleté vody, zaplaveny byly sklepy na ulici Mlýnská a B.Němcové

(20.5.2006) Slavnostní otevření fotbalového hřiště po generální úpravě povrchu

(10.10.2006) Parlament České republiky přiznal Brankovicím statut MĚSTYS

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00